سرپرست دانشکده

 

 

 

عکس سرپرست دانشکده 1دکتر لیبا رضایی 

دکترای تخصصی (PHD) کاردرمانی

سمت: سرپرست دانشکده

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:   Leeba-Rezaie@kums.ac.ir

                                 Rezaie.phd.ot@gmail.com