معاون آموزشی

عکس معاون آموزشی

 

  دکتر امیر شیانی

دکترای تخصصی ( PHD) گفتاردرمانی

سمت: معاون آموزشی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: amir.shiani@kums.ac.ir