کارشناسان آموزش

آزیتا کرمی :کارشناس مامایی
سمت : مسئول برنامه ریزی کلیه دروس رشته های فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی
تلفن تماس: 38162161-083
افسانه مرادپور: کارشناس مسئول رشته های فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی

تلفن تماس: 38162317-083