دکتر لیبا رضایی     سرپرست دانشکده

دکتر امیر شیانی     معاون آموزشی

دکتر محمد باقر شمسی    مدیر گروه فیزیوتراپی

خانم مژگان صفایی سرپرست اداره آموزش