سرپرست اداره آموزش

خانم مژگان صفایی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت : سرپرست اداره آموزش
تلفن تماس: 38162182-083

شرح وظایف: 

 •  ارجاع کلیه مکاتبات و مراسلات به واحدهای مختلف اداره آموزش
 • تائید نامه ها و فرم های تایپ شده
 • شرکت در جلسات اداری در راستای مسائل همکاران و امور اداری
 • پاسخ به موارد ارجاعی از سوی مسئولین دانشکده
 • ملاقات با همکاران و راهنمائی آنان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و مشکلات دانشجویان
 • نظارت بر کلیه وظایف کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
 • ارزشیابی کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
 • تائید کارکرد ماهیانه کارکنان اداره آموزش
 • تشکیل جلسات با همکاران جهت تبادل نظر و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
 • نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال
 • همکاری با دفاتر برنامه ریزی دروس نظری و بالینی درمورد تنظیم برنامه های هفتگی و کارآموزی ها
 • نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم
 • دریافت گزارشات پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول هر نیمسال و بررسی و اقدام لازم
 • نظارت بر حسن انجام امور فارغ التحصیلان
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
 • کنترل و امضاء گزارش فراغت از تحصیل دانشجویان
 • تائید کلیه مکاتبات، فرم های متقاضیان ادامه تحصیل یا کار در خارج از کشور
 • برقراری ارتباط مستقیم با ستاد شاهد و ایثارگر، اساتید مشاور به منظور حل و فصل مسائل دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برقراری ارتباط مستقیم با معاون آموزشی دانشکده در رابطه با مسائل آموزشی دانشجویان
 • همکاری با دفتر تحصیلات تکمیلی در رابطه با امور آموزشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 • پذیرش دانشجویان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و درخواست های امور آموزشی آنان
 • شرکت در جلسات شوراهای آموزشی، اساتید مشاور و اساتید مشاور طرح شاهد، تشویق و ....
 • شرکت در جلسات اعلام شده در دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی